اهل سنت اردبیل

๑۩۞۩๑ عنبران دیـار أولیـاء خـدا ๑۩۞۩๑

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند

چون به خلوت می روند آن کار دگیر می کنند

پرسشی دارم ز دانشمندان مجلس بـاز پرس

تو به گویــــــان خود چـرا توبه کمتر می کنند

***

علم از بهر دیـــن پروردن است     نه از بهر دنیا خــــــوردن است

علم چندان  که بیشتر خـوانی     چون عمل در تو نیست نادانی

نه مــــــحقق بود نه دانشمند     چـارپــــــــــائی برو کتـابی چند

آن تهی مغز را چه علم و خبر      که بر او هیـزم است یــــا دفتر

 ***

قـــومی مــــــــــــتفکر انــــــــدر ره دین

قومی به گمان افتــــــــــاده در راه یقین

ترسم از آنکـــه بـــــانگ آیــــــــــد روزی

که ای بی خبران راه نه آنست و نه این

***